BREAKING NEWS

Rabu, 04 November 2015

Anoman Lan Bima

Diceritakake, para pandawa saweg ngremeng uga tapa ing wana salebetipun telulas taun saksampune kawon anggenipun perang kaliyan kurawa. Kala menika, mboten enten arjuna, amargi piyambakipun saweg bertapa ing setunggal redi (mbenjang badhe angsal senjata pasopati saking dewa syiwa). Semanten dangu pandawa mlampah ing wana, ngantos mukawis dinten drupadi mboten saged nahan gerah ingkang dipunrekaos dening badanipun. Piyambakipun enggal kendel konjuk ngaso. 
Cerita Wayang Bahasa Jawa Anoman

Wonten kala ngaso, drupadi ngambung ambet sekar ingkang arum sanget, kirangan saking pundi dathengipun. Piyambakipun ngersakaken sekar punika konjuk dipuntanem malih ing kethektonipun saksampune masa ngremeng piyambake sedaya ing wana sampun rampung. Mila piyambakipun nyuwun dhateng bima konjuk madosikaken sekar punika, kagem dipuntanem ing kethekton. 

Ing cerita wayang bahasa jawa anoman saklajenganipun. Mboten kersa sedherekipun paling utami drupadi rekaos, bima nuruti panedha drupadi. Piyambakipun mengker para sedherekipun, ndhereki ambet sekar ingkang arum punika. Ngantosa bima ing setunggal wana uga piyambakipun nemoni setunggal radin ingkang katingalipun nuju datheng panggen sekar-sekar punika, 

Ananging piyambake mboten saged ngliwati radin punika, amargi ing madya radin enten kethek ageng nduwe welaj sae saweg tilem ing radin. Bima bola-bali nangekaken uga ngengken kethek punika kesah, kajengen piyambakipun saged lewat radin punika. 
Cerita Wayang Bahasa Jawa Anoman

Kethek ageng punika nedha kajengen bima welas datheng piyambake amergi piyambakipun sampun sepuh, mboten saged wungu saking tilemipun. Piyambakipun ugi micanteni bima konjuk mboten njangkah langkung tebih malih, amergi radin punika namung badhe ndhatengaken kepejahan kunjuk bima. Nanging ksatria pandawa punika mboten gubris menapa ingkang diaturake dening kethek menika, piyambakipun rumaos piyambakipun paling linangkung uga paling kiyat. 

Akhiripun wonten cerita bahasa jawa anoman menika kethek ageng punika wicanten dhateng bima, 

“singkirke buntutku yen sampeyan mboten kersa njangkahi kula sami kaliyan ingkang sampun dipunwucalaken dening kitab weda,” 

Bima rumaos pitados badan saged menyingkirkan buntut ingkang katon enteng uga mboten enten masalah menapaa menika. Enggal disingkirken buntut punika, nanging jebulna bima mboten saged ngalenggahanipun, nggeser mawon ugi mboten saged. 

Akhiripun bima ngabrit kawon dhateng kethek ageng punika. Tanpa dinyana, kethek ageng punika nepangaken badanipun dados anoman, sedherek paling sepuh saking bima, ingkang diasuh dening dewa bayu. Piyambake sedaya enggal sami ruletan, saksampune anoman nyukani pitedah wonten pundi saged mendet sekar punika ingkang dimaksud menika.
Cerita Wayang Bahasa Jawa Anoman

Salah satunggal masalah ingkang ndamel kula kagum dhateng anoman yaiku yuswanipun ingkang panjang sanget, dadosipun saged nemoni jaman pandawa kurawa uga saterusipun. Malah ksaktenan anoman ugi langkung sakti tinimbang bima, namung kemawon piyambakipun langkung wicaksana lebet nyikapi kepinteranipun. Anoman mileh konjuk nyepenaken uga mboten menyombongkan badan gadhah kepinteran ingkang linangkung.

Posting Komentar

 
COPYRIGHT © 2015 LATSHA